Lainsäädäntö ja airsoft Suomessa

/Lainsäädäntö ja airsoft Suomessa

Lainsäädäntö ja airsoft Suomessa

Suomessa monet eri lait ja asetukset sekä viranomaismääräykset säätelevät airsoft-harrastusta. Monet pelejä järjestävät yhdistykset, yksityishenkilöt, yritykset ja kaveriporukat (tiimit) tuskin hallitsevat tätä määräysten viidakkoa. Tämän takia Softaajan toimitus on koonnut kaikki tiedossaan olevat ja netistä löytyvät asiat/lait, jotka koskevat airsoft-harrastusta. Suomessa airsoft on sallittu harrastus. Kaikki täysi-ikäiset saavat ostaa airsoft-aseita ja tarvikkeita ilman rajoituksia. Monessa muussa Euroopan maassa airsoft-harrastus on paljon valvotumpaa ja rajoitettua.

Kokoontumislaki määrää, ettei esim. ilmapistooleita, jousitoimisia aseita ja airsoft-aseita, räjähteitä (esim. airsoft-kranaatti) tai ampuma-asetta erehdyttävästi muistuttavien esineitä saa pitää hallussaan julkisella paikalla. Airsoft-aseet tms. on kuljetettava aselaukuissa tai muuten suojattuna. Airsoft-aseiden myyminen ja pysyvä luovuttaminen alle 18-vuotiaalle on kiellettyä ilman hänen huoltajansa suostumusta. Airsoft-asetta ei siis saa myydä alaikäiselle ilman huoltajan läsnäoloa tai esim. kirjallista lupaa huoltajalta ostaa airsoft-ase. Ruutia sisältävät airsoft-kranaatit luokitellaan ilotulitteiksi ja niitä saavat ostaa ainoastaan 18-vuotta täyttäneet.

Tuoteturvallisuuslaki koskee esim. liikeyritysten myymiä airsoft-tuotteita tai pelitapahtumissa kuluttajille käyttöön luovutettuja tuotteita, jotta niistä ei aiheutuisi vaaraa käyttäjille. Kuluttajaturvallisuuslain tarkoitus on varmistaa tuotteiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuus. Laki ei koske yhdistysten jäsenilleen tarjoamia palveluita, ellei kyseessä ole elinkeinotoiminta.

Pelastuslain tarkoitus on ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Tulen käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta ja avotulen voi tehdä vain turvalliseen paikkaan. Metsäpalovaroituksen, maaston kuivuuden tai tuulisten olosuhteiden aikana avotulen teko on kielletty. Avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. Pelastustiet on aina pidettävä avoimena. Pelastussuunnitelma (osana turvallisuussuunnitelmaa) on oltava ajan tasalla. Omatoimisesta palonsammutuskyvystä on huolehdittava eli sammutusvettä, jauhesammuttimia, sammutuspeitteitä tms. on oltava riittävästi ja niiden käytön hallitsevia henkilöitä myös pelin järjestäjäorganisaatiossa.

Pelastuslaki määrittää yleisen toimintavelvollisuuden. Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville. Palo on heti pyrittävä sammuttamaan jos mahdollista tai torjua muu vaara. Hätäilmoitus on tehtävä ja ryhdyttävä kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. Pelastustoimen johtajalla on oikeus määrätä palo- ja onnettomuuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö avustamaan pelastustoiminnassa. Henkilö, joka on määrätty pelastustoimintaan, ei saa lähteä palo- tai onnettomuuspaikalta ennen kuin pelastustoiminnan johtaja antaa siihen luvan.

Ensiapuvalmiudesta on tapahtuman järjestäjätahon huolehdittava. Tilaisuuksissa edellytetään olevan ensiapukurssi EA1 ja mielellään myös EA2 ensiapukurssitason suorittaneita henkilöitä riittävästi, tai muuten vastaavat taidot omaavia henkilöitä. Ensiapuvälineistön on oltava riittävä.

Airsoft-tapahtumaan matkalla tai jopa pelin aikana voi tapahtua liikenneonnettomuus. Tieliikennelain mukaan jokaisella on yleinen auttamisvelvollisuus.

Poliisilain perusteella voidaan jokin paikka, rakennus tai alue kuten airsoft-pelialue tyhjentää tai liikkumista siellä rajoittaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi, onnettomuuden tutkimiseksi tai hoitotoimenpiteiden turvaamiseksi.

Tapahtumien järjestämistä säätelevät kokoontumislaki ja kuluttajaturvallisuuslaki ainakin ammattimaiseksi tulkittavasta liiketoiminnan harjoittamisesta kun on kysymys, tällöin kyseessä on ns. elämysmatkailu. Aluehallintovirasto valvoo ammattimaista liiketoiminnan harjoittamista. Pienimuotoinen satunnainen pelien järjestäminen ei ole kokoontumislain piiriin kuuluvaa toimintaa. Satunnaisestakin airsoft-tapahtumasta on ilmoitettava poliisiviranomaisille etukäteen, varsinkin jos tapahtumassa on suuri osallistujamäärä.

Pelitapahtumissa jos on elintarvikkeiden myyntiä tai ruoan valmistamista & tarjoilu, niin elintarvikelaki koskee toimintaa, joka on säännöllistä eli kestää yli kolme kuukautta. Satunnainen ruoan tarjoilu ei edellytä ns. hygieniapassin suorittamista, vaikka sitä kyllä suositellaan. Elintarvikkeita on käsiteltävä Eviran säädösten mukaisesti. Omavalvonta on myös periaatteessa tehtävä ja huolehdittava riittävästä hygieniasta sekä lämpötilamääräysten noudattamisesta.

Pelitapahtumien turvallisuudesta ja viranomaismääräyksien noudattamisesta huolehtiminen on sekä pelaajien että airsoft-harrastuksen jatkumisen kannalta kaikkien etu. Kaikenlaiset määräykset saattavat tuntua kohtuuttomilta, ne kuitenkin on laadittu pelaajien ja pelinjärjestäjien etujen sekä turvallisuuden takaamiseksi. Pelinjärjestäjien kannattaa ihan oman oikeusturvansa kannalta noudattaa viranomaismääräyksiä. Lajin jatkumisen ja uusien pelaajien saamiseksi kannattaa pitää airsoftin maine harrastuksena mielenkiintoisena ja turvallisena.

Toimitus

Linkit:

Finlex: http://www.finlex.fi/fi/

Duodecim terveyskirjasto: Oikeus saada apua – velvollisuus auttaa (http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=spr00003)

Säädösperusteet:

Kokoontumislaki 530/1999

Järjestyslaki 612/2003

Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimusmukaisuuden toteamisesta 1102/2009 ja 1103/2009

Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta  179/2015

Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta 180/2015

Tuoteturvallisuuslaki 914/1986

Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011

Pelastuslaki 379/2011

Tieliikennelaki 267/1981

Poliisilaki 872/2011

Elintarvikelaki 23/2006

2019-01-09T14:59:57+00:00